حفظ ایمنی سالمندان در منزل

حفظ ایمنی سالمندان در منزل  عواملی که احتمال جراحی ها را افزایش می دهند، عبارتند از: تغییرات فیزیکی نظیر افت بینایی، شنوایی، قدرت تعادل و سرعت پایین عکس العمل به محرک های محیطی. ناتوانایی های فیزیکی که در اثر بیماری ها حادث می شوند نظیر آرتروز لگن یا زانوها و […]